QwkDog Garden City Pottery Short Vase

QwkDog Garden City Pottery Short Vase